VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU 

www.veredasport.sk

 

1. Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode www.veredasport.sk je VEREDA trade s.r.o., Rozkvet 2012/32, 017 01 Považská Bystrica, IČO 45534578, IČ DPH SK2023019691, zapísaný v OR Trenčín 28.4.2010 pod číslom 22913/R.

2. Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou produktov.

OBJEDNÁVKA TOVARU


3. Ako fyzická osoba prosím uveďte v objednávke vaše meno, priezvisko, adresu kam má byť doručený tovar, telefónne číslo a e-mail. Ak nakupujete ako právnicka osoba (na firmu alebo živnosť) uveďte vaše obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH a fakturačnú adresu ak je odlišná od adresy doručenia.

4. K akceptácii objednávky (t.j. k uzatvoreniu kúpnej zmluvy) dochádza na základe potvrdenia objednávky e-mailom zo strany prevádzkovateľa.

ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY


5. Každú objednávku môže objednávateľ zrušiť bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

6. Prevádzkovateľ má právo zrušiť objednávku v prípade nedodania tovaru z dôvodu ukončenia jeho výroby, z dôvodu jeho vypredania alebo z dôvodu nemožnosti dodania v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode; vo všetkých týchto prípadoch prevádzkovateľ o tom informuje objednávateľa. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Objednávateľ má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené objednávateľovi v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od zmluvy na účet, ak objednávateľ nepožiada inak.

DODANIE TOVARU


7. Tovar bude doručený s využitím služieb kuriérskych spoločností alebo Slovenskej pošty na základe žiadosti v objednávke, príp. si zákazník môže tovar prevziať osobne, ak sa tak vopred dohodol s predávajúcim. Ak tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci prevádzkovateľovi právo poskytnúť zmluvnému prepravcovi potrebné osobné údaje za účelom doručenia tovaru (meno/obchodné meno, adresa, telefón, e-mail). Doručenie tovaru sa uskutoční v čo najkratšom čase, podľa lehôt uvedených na web stránke prevádzkovateľa. Kupujúci berie na vedomie, že uvedené dodacie lehoty sú orientačné a ak si to okolnosti vyžadujú, môžu byť predĺžené. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať tovar v stanovenej lehote, upovedomí o tom kupujúceho s navrhnutím predpokladaného termínu dodania

8. Pri prevzatí tovaru kupujúci obdrží doklad o prevzatí tovaru a daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH. V prípade platby na dobierku sú zároveň dokladom o zaplatení tovaru.

9. Tovar je majetkom predávajúceho až do okamihu zaplatenia uvedenej sumy v plnej výške.

10. V prípade, ak objednávateľ nezaplatí a neprevezme objednaný tovar (mimo situácie poškodenia tovaru pri doručení) – zásielka sa vráti ako nedoručná, bez zavinenia prevádzkovateľa, napr. ak zmluvný prepravca adresáta nenašiel, nevyrozumel o uložení zásielky, objednávateľ zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal, a pod.). Objednávateľ, ktorý neprevzal objednávku, bude kontaktovaný e-mailom alebo sms-správou so žiadosťou o informáciu, čo ďalej robiť s jeho objednávkou. Pokiaľ objednávateľ na výzvu prevádzkovateľa v určenom termíne neodpovie, objednávka bude zo strany prevádzkovateľa stornovaná. Prevádzkovateľ môže požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta a to minimálne vo výške zaplateného poštovného a maximálne vo výške 50% z celkovej ceny objednávky.

11. Ak sa objednávateľ aktuálne nachádza alebo žije v zahraniči, prevádzkovateľ si s ním dohodne platobné a dodacie podmienky individuálne.

VRÁTENIE TOVARU


12. V súlade s § 7 odst 1 zákona č. 102/2014 Z. z. V znení neskorších predpisov má zákazník ako súkromná osoba právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade je v uvedenej lehote potrebné písomne alebo e-mailom kontaktovať prevádzkovateľa a dohodnúť vrátenie tovaru. Tovar nesmie niesť známky používania, musí byť nepoškodený a musí byť odoslaný s kópiou dokladu o kúpe, pričom náklady na prepravu tovaru k dodávateľovi nesie v plnej výške zákazník. Právo na odstúpenie od zmluvy nemá objednávateľ, ak bol tovar zakúpený a prevzatý osobne u prevádzkovateľa.

Prevázdkovateľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od zmluvy na jeho bankový účet, pokiaľ objednávateľ nepožiada inak. V prípade, ak je vrátený tovar poškodený, použitý, opotrebovaný alebo neúplný, prevádzkovateľ môže vrátiť objednávateľovi kúpnu cenu zníženú o hodnotu poškodenia, či opotrebenia predmetného tovaru a to vo výške min. 1% z celkovej ceny tovaru (v súlade s príslušnými ustanoveniami § 457 Občianskeho zákonníka).

Prevádzkovateľ zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je pri prevzatí kupujúcim v zhode s objednávkou a že je bez závad. V prípade rozporu s jeho objednávkou má zákazník právo od zmluvy odstúpiť.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY A REKLAMÁCIE


13. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom.

14. Prevádzkovateľ nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (pošta, kuriér) alebo udaním nesprávnej adresy a kontaktov objednávateľa. Objednávateľ je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od doručovateľa a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, objednávateľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať prevádzkovateľa. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou doručovateľa alebo poškodenie tovaru zavinené doručovateľom je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u doručovateľa. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil objednávateľ doručovateľovi, nebudú prevádzkovateľom uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude objednávateľovu poskytnuté.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Kupujúci - spotrebiteľ - má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom na obchod@veredasport.sk, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona 391/2015 Z. z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z. z. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná na https://ec.europa.eu/info/policies/consumers_en. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


15. Objednávateľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, aby prevádzkovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti prevádzkovateľa a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Teda výlučne na spracovanie a vybavenie objednávky a doručenie tovaru objednávateľovi. Objednávateľ udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou (e-mailom, listovou zásielkou) alebo telefonickou formou, alebo poznámkou priamo v objednávke, na základe čoho prevádzkovateľ jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný objednávateľ uskutočniť priamo v online režime na web stránke internetového obchodu po prihlásení.

16. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní obchodných zmlúv podľa týchto VOP v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa.

17. Objednávateľ a prevádzkovateľ sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Elektronická forma komunikácie nie je akceptovaná v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy.

PLATNOSŤ OBCHODNÝCH PODMIENOK


18. Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia týchto VOP, nezodpovedá prevádzkovateľ objednávateľovi za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia kúpnej zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto VOP ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení VOP a zvyšné časti príslušného ustanovenia VOP tým zostávajú nedotknuté.

19. VOP platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronického formulára s objednávkou, s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

20. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 25.6.2018.


Osobné údaje

S odoslaním objednávky súhlasíte s poskytnutím svojich osobných údajov na spracovanie v našom informačnom systéme a pre naše marketingové účely newslettera z ktoréhe je možné sa natrvalo odhlásiť. Kvôli Vašej ochrane budeme vyžadovať iba nevyhnutne potrebné údaje k spracovaniu objednávky a bezpečnému doručeniu tovaru.

Údaje nebudú poskytované tretej osobe, s výnimkou, keď si vyberiete spôsob dopravy prepravnou službou. Externému prepravcovi sa poskytnú nevyhnutne potrebné údaje za účelom doručenia zásielky. E-mailová adresa zákazníka bude poskytnutá prevádzkovateľovi portálu Heureka.sk (ak zákazník u nás nakupoval z portálu Heureka.sk) za účelom zaslania dotazníka hodnotiaceho kvalitu nášho internetového obchodu.

Svoje osobné údaje poskytujete na neurčitú dobu a v súlade so zákonom môžete kedykoľvek zrušiť poskytnutie týchto údajov k spracovaniu. Na požiadanie preto vymažeme Vaše údaje z databázy.

Ako prevádzkovateľ internetového obchodu prehlasujeme, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov nakladáme v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a zabezpečujeme ich maximálnu ochranu. Pevádzkovateľ internetového ochchodu si vyhrazuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Doručenie tovaru až k Vám domov
Overený obchod na Heureka.sk
Rýchle doručenie
Garancia najnižších cien